Redwoodva.net | Top Pilot Historical

Top Pilots Historical Data


April 2017 Stats

Top Pilot for April 2017 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Steven Riegel - VRD71029
Ryan Walker - VRD00425
Dean Cooper - VRD78625
Rex Kaplan - VRD78721
Chad Jacobson - VRD00619
Top Pilot for April 2017 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Dean Cooper - VRD786165
Chad Jacobson - VRD00671
Ryan Walker - VRD00449
Rex Kaplan - VRD78742
Justin Mutawassim - VRD61341
Top Pilot for April 2017 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Dean Cooper - VRD78676165
Chad Jacobson - VRD00630314
Ryan Walker - VRD00420735
Justin Mutawassim - VRD61318187
Rex Kaplan - VRD78714634