Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ryan Walker - VRD004914
David Winter - VRD003675
Vyncent Guerra - VRD558673
Chad Jacobson - VRD006630
Eric Watters - VRD001460
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Ryan Walker - VRD0042,392
Vyncent Guerra - VRD5582,223
Dean Cooper - VRD7862,049
David Winter - VRD0031,518
Chad Jacobson - VRD0061,364

Current Month Statistics

Top Pilot for October 2019 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD55813
Eric Watters - VRD00111
Andrew Johnston - VRD9346
James Tyler - VRD9435
Amrick Dhillon - VRD6033
Top Pilot for October 2019 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD55850
James Tyler - VRD94323
Amrick Dhillon - VRD60312
Eric Watters - VRD0017
Andrew Johnston - VRD9344
Top Pilot for October 2019 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Vyncent Guerra - VRD55821753
James Tyler - VRD9439549
Amrick Dhillon - VRD6035537
Eric Watters - VRD0012506
Andrew Johnston - VRD9341679

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View
September - 2019
View
October - 2019
View