Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Ryan Walker - VRD004947
Vyncent Guerra - VRD558932
David Winter - VRD003778
James Tyler - VRD943637
Chad Jacobson - VRD006633
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD5583,415
Ryan Walker - VRD0042,465
Dean Cooper - VRD7862,049
James Tyler - VRD9431,849
David Winter - VRD0031,712

Current Month Statistics

Top Pilot for July 2020 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD5589
David Winter - VRD0035
Amrick Dhillon - VRD6032
Jamaal Brathwaite - VRD10282
Adam McMurray - VRD7731
Top Pilot for July 2020 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD55835
Amrick Dhillon - VRD60321
David Winter - VRD00312
Jamaal Brathwaite - VRD102812
Andrew Johnston - VRD9347
Top Pilot for July 2020 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
Vyncent Guerra - VRD55815452
Amrick Dhillon - VRD6039882
Jamaal Brathwaite - VRD10285686
David Winter - VRD0035233
Andrew Johnston - VRD9343429

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View
September - 2019
View
October - 2019
View
November - 2019
View
December - 2019
View
January - 2020
View
February - 2020
View
March - 2020
View
April - 2020
View
May - 2020
View
June - 2020
View
July - 2020
View