Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD0091124
Ryan Walker - VRD004948
David Winter - VRD003916
James Tyler - VRD943796
Eric Watters - VRD001651
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD0094,397
Ryan Walker - VRD0042,468
James Tyler - VRD9432,387
Dean Cooper - VRD7862,049
David Winter - VRD0032,017

Current Month Statistics

Top Pilot for May 2021 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
James Tyler - VRD9434
Vyncent Guerra - VRD0093
Amrick Dhillon - VRD6033
David Winter - VRD0031
Charles Jennings - VRD4801
Top Pilot for May 2021 (Hours Flown)
PilotHours Flown
Amrick Dhillon - VRD60313
James Tyler - VRD94310
Vyncent Guerra - VRD0098
David Winter - VRD0035
Charles Jennings - VRD4802
Top Pilot for May 2021 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
James Tyler - VRD9434789
Amrick Dhillon - VRD6034676
Vyncent Guerra - VRD0093606
David Winter - VRD0032267
Charles Jennings - VRD480747

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View
September - 2019
View
October - 2019
View
November - 2019
View
December - 2019
View
January - 2020
View
February - 2020
View
March - 2020
View
April - 2020
View
May - 2020
View
June - 2020
View
July - 2020
View
August - 2020
View
September - 2020
View
October - 2020
View
November - 2020
View
December - 2020
View
January - 2021
View
February - 2021
View
March - 2021
View
April - 2021
View
May - 2021
View