Redwoodva.net | Top Pilot

Top Pilot Statistics


Top Pilots All Time

Top Pilots All Time (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Vyncent Guerra - VRD0091167
Ryan Walker - VRD004948
David Winter - VRD003940
James Tyler - VRD943822
Eric Watters - VRD001693
Top Pilots All Time (Hours Flown)
PilotHours Flown
Vyncent Guerra - VRD0094,590
James Tyler - VRD9432,478
Ryan Walker - VRD0042,468
David Winter - VRD0032,069
Dean Cooper - VRD7862,049

Current Month Statistics

Top Pilot for October 2021 (Flights Flown)
PilotFlights Flown
Eric Watters - VRD00110
David Winter - VRD0038
Vyncent Guerra - VRD0094
Charles Jennings - VRD4804
James Tyler - VRD9434
Top Pilot for October 2021 (Hours Flown)
PilotHours Flown
David Winter - VRD00321
Vyncent Guerra - VRD00920
James Tyler - VRD94311
Eric Watters - VRD0019
Amrick Dhillon - VRD6037
Top Pilot for October 2021 (Miles Flown)
PilotMiles Flown
David Winter - VRD0039303
Vyncent Guerra - VRD0099071
James Tyler - VRD9434762
Eric Watters - VRD0013148
Amrick Dhillon - VRD6032746

Historical Statistics

Monthly Stats
June - 2014
View
July - 2014
View
August - 2014
View
September - 2014
View
October - 2014
View
November - 2014
View
December - 2014
View
January - 2015
View
February - 2015
View
March - 2015
View
April - 2015
View
May - 2015
View
June - 2015
View
July - 2015
View
August - 2015
View
September - 2015
View
October - 2015
View
November - 2015
View
December - 2015
View
January - 2016
View
February - 2016
View
March - 2016
View
April - 2016
View
May - 2016
View
June - 2016
View
July - 2016
View
August - 2016
View
September - 2016
View
October - 2016
View
November - 2016
View
December - 2016
View
January - 2017
View
February - 2017
View
March - 2017
View
April - 2017
View
May - 2017
View
June - 2017
View
July - 2017
View
August - 2017
View
September - 2017
View
October - 2017
View
November - 2017
View
December - 2017
View
January - 2018
View
February - 2018
View
March - 2018
View
April - 2018
View
May - 2018
View
June - 2018
View
July - 2018
View
August - 2018
View
September - 2018
View
October - 2018
View
November - 2018
View
December - 2018
View
January - 2019
View
February - 2019
View
March - 2019
View
April - 2019
View
May - 2019
View
June - 2019
View
July - 2019
View
August - 2019
View
September - 2019
View
October - 2019
View
November - 2019
View
December - 2019
View
January - 2020
View
February - 2020
View
March - 2020
View
April - 2020
View
May - 2020
View
June - 2020
View
July - 2020
View
August - 2020
View
September - 2020
View
October - 2020
View
November - 2020
View
December - 2020
View
January - 2021
View
February - 2021
View
March - 2021
View
April - 2021
View
May - 2021
View
June - 2021
View
July - 2021
View
August - 2021
View
September - 2021
View
October - 2021
View